Hans Sarfaty

in 1931 in Amsterdam geboren.
Zijn naam is on-Hollands, zijn faam is puur Nederlands, want hij schildert het vaak kleurloze leven in de Lage Landen met verve, in al zijn détails.
Zelfs onze levenswijze rond huis en haard kunnen wij er uit aflezen.
Hij heeft ons culturele erfgoed vertaald, verstild en de Tijd van Toen voor het nageslacht herkenbaar in herinnering gebracht.
Zelf heeft hij bij het schilderen waarschijnlijk het heerlijkst geleefd in zijn verste verleden, zoals de dichter Du Perron
de gevoelens van nostalgie en melancholie omschreef. Door de kleinschalige invulling van zijn vlakken behoudt hij het overzicht en dat bepaald in hoge mate zijn werkwijze.
Meer Info
Erna Schipper-Schramm

werd in 1908 te Hamburg geboren, waar zij de middelbare school doorliep en aansluitend de tweejarige Handelsschool. Het gezin emigreerde naar Nederland toen zij achttien jaar werd. Zij ging werken in Amsterdam op het hoofdkantoor van haar vader, die in Zaandam directeur van een fa briek was geworden. Na 10 jaar kantoorwerk huwde zij een Nederlandse ingenieur en werd Nederlandse. Op 57-jarige leeftijd begon zij te schilderen. Voordien had zij geborduurd en veel aan muziek gedaan, vooral zang. Op latere leeftijd brak haar stem en zocht zij nieuwe mogelijkheden om zich te uiten en het schilderen lag voor de hand met twee schilderende dochters, van wie een zelfs de Ecole des Beaux-Arts te Parijs had doorlopen. "Kleur is het mooiste wat er bestaat", zegt zij en ook de muziek was voor haar een ervaring van kleur geweest. Erna Schipper had veel gereisd en gezien met haar echtgenoot en in haar werk vindt men veel motieven uit Griekenland, Turkije, Israel en Egypte terug. In die landen vond zij de kleurintensiteit, die haar zo inspireert, terw 01 de inhoud van haar werk vooral met (mede-) menselijkheid te maken heeft, symbolisch vrede en geluk uitbeeldt, e.d. Haar werk wordt gekenmerkt door de grote vrijheid, waarmee zij haar onderwerpen een zeer suggestieve vorm kan geven. Dergelijk werk is wel beschreven als "visionair" en is te situeren in het overgangsgebied tussen naïeve kunst en outsider kunst. Zij ontwikkelde een eigen mengtechniek van vetkrijt en olieverf op zwart of wit etalagekarton. Er ontstond slechts een enkel olieverfschilderij op doek. Het totale oeuvre omvat ca. 150 werken. Zij overleed te Amstelveen in 1994.
Meer Info
Ilona Schmit

Geboren 5 september 1943 te Goslar (Dtsl) met Nederlandse Nationaliteit.
In 1973 begon zij te schilderen.
Haar schilderijen bleken tot de naïeve schilderkunst te behoren.
Datzelfde jaar werd ze in New York uitgekozen voor de Biennale Young Artists
Sindsdien heeft ze groepstentoonstellingen gehad in o.a.
Parijs, Amsterdam, Den Haag, Milaan, Zagreb, Brussel, Chicago, Haarlem en Berlijn.
Haar werk is opgenomen in musea en is in particulier bezit.
Aan huis heeft ze haar eigen Galerie,
Meer Info
Huub Sijstermans

geboren in 1923 in Klimmen en overleden in 1978Huub is
Dat Huub, als seinhuiswachter, werkte bij de spoorwegen is duidelijk te merken aan zijn werk.
Iets wat misschien minder bekend is, zijn de honderden tekeningen die hij maakte van de stations, groot en klein, in Nederland. .
Meer bekendheid heeft hij gekregen door zijn olieverfschilderijen die varieerden van het Centraal station in Amsterdam tot de seinhuiswachterspost in Geulle.
Zelfs een simpele spoorwegovergang als motief werd, onder zijn handen, een kustwerk dat boeide.
Soms maakte hij in zijn werk een uitstapje naar het Limburgse land, dat hem zo lief was, en maakte hij ons deel van de schoonheid, zoals hij die zag.
Meer Info
Adrianus Slingerland

werd geboren in 1893 te Zoeterwoude, het dorp waarin hij in 1972 ook zou overlijden. Hij was aanvankelijk aardappelboer, en later poelier met een eigen ventwijk in Den Haag. Hij woonde ver buiten het dorp in een huis aan het water en verhuurde ook huisjes aan toeristen en vakantiegangers. In 1962 sloten een paar van zijn kinderen zich aan bij een schildersclubje en ook hij vond dit een leuk idee. Van het begin of aan wist hij wat hij zou schilderen: de hem omringende natuur, zijn moestuinen, zijn boomgaard en het nabije watergebied met de vele soorten vogels. Waar hij als poelier op had gejaagd, brengt hij als schilder Liefdevol en wellicht met een zekere dankbaarheid, in beeld. De familie kon zijn werk maar matig waarderen, vooral omdat de vogels veel te groot worden afgebeeld. Als naïeve schilder zou hij echter veel succes hebben.
Meer Info
Jentje van der Sloot

Jentje van der Sloot werd geboren op 6 januari 1881 te Schalsum (Friesland). Hij heeft een moeilijk leven gehad. Hij verliet voortijdig de lagere school om zijn ouders op het land te helpen, en wist later ook niet goed welk beroep te kiezen. Zo was hij kastelein, winkelier, straatfotograaf, en toen hij enige tijd in Amsterdam woonde met zijn vrouw en dochter, ook vertegenwoordiger in fietsbanden. Zijn jongere broer Andries had zich inmiddels tot beroepskunstenaar kunnen ontwikkelen. Het gezin verhuisde terug naar Friesland en daar werd hij vertegenwoordiger in landbouwwerktuigen. Door weer en wind trok hij op de fiets door de provincie, van de ene boerderij naar de andere, dag in, dag uit. Tijdens deze tochten moet zich een onvergetelijk beeld van het Friese platteland in hem hebben gevormd. Pas na zijn pensionering begon hij te schilderen. Aanvankelijk kopieerde hij prentbriefkaarten, maar zijn broer raadde hem dringend aan om zich heen te kijken en naar de natuur te schilderen. Daarna vond hij zijn eigen stijl en de laatste vier jaar van zijn leven creeerde hij een indrukwekkend beeld van Friesland: het groene land wat ruig onder zware luchten, maar met vele lieflijke plekjes. Na zijn dood in januari 1963 liet hij ca. 60 schilderijen na.

Bron:Lexicon Nederlandse Naïeve kunst
van de twintigste eeuw.
Nico van der Endt- Uitg van Spijk Venlo
Meer Info
Joke Smit
Elly Spangler

Werd in 1940 geboren op Java in het toenmalige Nederlands Indië.
In de oorlog bracht ze een tijd door op een Hollandse boerderij, en daar is haar liefde voor het landschap met zijn verticale en horizontale lijnen begonnen.
Na de HBS opleiding en een wiskunde studie, een full-time baan en het grootbrengen van haar kinderen, pakte Elly de liefde voor schilderen ,die in Indië begonnen was weer op.
Zij woont nu weer in de polder van Noord Holland en voel zich eindelijk weer vrij.
Toch laat het mysterieuze van Java haar niet los.
Ze is pas terug geweest naar haar ouderlijk huis op Java en heeft daarna Oost Java doorkruist.
Veel schetsen en foto's zijn het gevolg.
Enkele daarvan zijn reeds in schilderijen omgezet, zoals u hierboven kunt zien.
Ook Frankrijk heeft een grote impact op haar werk. Het gezellige straatleven, de cafe's, de markt en de bistro's spreken tot haar verbeelding.
Deze schilderijen, altijd vrolijk, met veel kleur zijn meestal klein van formaat en geschilderd in olie op doek of paneel.
Ype Staak

is vooral bekend door zijn schilderingen van in het bijzonder Friese kerkramen. Hij werd omstreeks 1717 geboren, trouwde in 1744 te Sneek en overleed aldaar op 12 mei i8o8. Ook zijn broer Jurjen - met wie hij samenwerkte - was glasschilder. Werk van Staak is onder meer te zien in de kerken van Oudega, Surhuizum, Drachten, Engwierum, Idaard, Gongrijp, Wartena, Scherpenzeel, Oudemirdum en Suameer.
Meer Info
Meike Sund

werd in 1923 te Den Haag geboren. Op school tekende zij al graag. Na haar schooltijd besloot men, dat zij fotografe moest worden. Op haar werk leerde zij de schilder Thijs Overmans kennen. Zij trouwden in 1950 en kregen twee kinderen. In 1956 vertrok het gezin voor een paar maanden naar Frankrijk, waar de natuur van de Cevennen zoveel indruk op haar maakte, dat ze wilde gaan schilderen. Aanvankelijk probeerde zij te schilderen als haar echtgenoot, maar dat wilde niet lukken. Toen herinnerde zij zich het piezier dat zij als kind in tekenen had en zij besefte, dat daar het beste aanknopingspunt lag. De natuur had haar al gefascineerd, toen zij als kind een tijdlang bij een boerenfamilie had gelogeerd. Nu kwam ook die gelukkige ervaring weer naar boven. Zij zou portretten van haar familie gaan schilderen, haar katten, veldboeketten, de vrije natuur van Frankrijk en bovenal de meer gevormdc natuur van haar woonplaats Woudrichem, waar zij sinds 1960 woont. Zelden zijn parken, en vooral de boomgroepcn met cenzelfde plasticiteit en intensiteit weergegeven. Zij exposeert sinds 1958, aanvankelijk in Den Haag, en daarna bij de bekendste galerie van Amsterdam. De laatste jaren wordt alleen nog in het eigen huis geexposeerd. Over het !even naast een academischc schilder heeft zij eens gezegd: "Mijn techniek heb ik in de loop der jaren door adviezen van mijn man kunnen verbeteren, maar mijn visie is dezelfde gebleven".
Meer Info
Jos Tempelman

Geboren in het centrum van Hengelo (O)
Woont daar nog steeds met haar man en twee katten.
Haar zoon is inmiddels op zich zelf gaan wonen.
Zij begonnen met realistische olieverfschilderijen.

Veelal zijn haar onderwerpen het front van oude winkels op zwart/wit foto's.
Zij vertaald ze op een persoonlijke manier in kleur.
Jan Tinholt

schilder van een eigen wereld.
Humor, verwondering en weemoed, het zijn de trefwoorden in het werk van de Utrechtse schilder Jan Tinholt.

Begonnen als een naïeve zondagsschilder heeft hij zich ontwikkeld tot een hedendaagse surrealist met een zeer persoonlijk handschrift.
De taferelen die rechtstreeks uit zijn onderbewuste omhoog borrelen, zouden zich moeilijk in een impressionistische, dan wel in een expressionistische stijl laten afbeelden.
Daarvoor worden de genrestukken waarbinnen de fantasieverhalen zich afspelen te geordend weergegeven. Het is ook de manier waarop hij zijn exuberante fantasie in de hand houdt.
Door hem streng te kaderen in onwaarschijnlijk nette landschappen met keurige grasvelden en kortgeschoren boompjes. Hij beeldt ook de gedroomde werkelijkheid uit.
Landschappelijkheden met decors en coulissen van bomen waarbinnen zich prettig gestoorde figuren ophouden.
Deze figuren geven zich meestal over aan schijnbaar doelloze bezigheden die ze volkomen serieus uitvoeren.
Het is deze combinatie van netheid, fantasie en komische situaties die de sfeer van humor en melancholie bij elkaar brengen.
Meer Info
Jan Verheijen

werd geboren in 1910 te Veghel en hij overleed in 1991 te Maastricht. Hij studeerde weg- en waterbouwkunde en werd uiteindelijk hoofdvertegenwoordiger van een groot bouwbedrijf. Tijdens een cafébezoek kwam hij in contact met een Limburgs beroepsschilder en zijn belangstelling voor kunst werd opgewekt. Hij sloot zich aan bij diens kring, en schilderde vanaf het prille begin al in neen realistische trant. Zijn liefde voor de natuur blijkt uit de vele landschappen, die hij schilderde, maar echte bekendheid verwierf hij vooral met zijn schilderijen van processies. Toen het bouwbedrijf in problemen geraakte, ging hij met vervroegd pensioen en vanaf ca. 1965 heeft hij zich volledig aan het schilderen gewijd. Karakteristiek voor zijn werk zijn de zonnige tinten.
Meer Info
Arie Visser

werd geboren in 1885 te Papendrecht, waar hij ook overleed in 1974. Hij doorliep de Technische Hogeschool te Delft en werd civiel ingenieur verbonden aan het aannemingsbedrijf van de familie. Als Jong ingenieur werd hij uitgezonden naar Libanon om er te werken aan de waterleiding Damascus-Beiroet. Hij maakte van de gelegenheid gebruik enkele reizen te maken in de omgeving, o.a. naar (het toenmalige) Palestina en Egypte. Toen hij gepensioneerd was begon hij te schilderen, één  van de oudste schilderijen is gedateerd 1949. De eerste periode levert nog weinig persoonlijk, maar wel poetisch werk op in de trant van de zondagsschilder. De onderwerpen vindt hij dan nog dicht bij huffs, zoals de Biesbosch, het nabije natuurgebied, maar ook de fabels van Lafontaine kunnen hem inspireren. Vanaf midden jaren vijftig ontstaan de werken met bijbelse onderwerpen, mede geschilderd uit ergernis over het verval van het geloof. Met fantasie en durf weet hij de wonderbaarlijke verhalen uit het Oude Testament te uitbeelden.
Meer Info
Stien de Vre

werd in 1905 te Amsterdam geboren. Haar ouders waren vroeg gestorven, waardoor zij al op vijfjarige leeftijd met haar oudere zusje in het katholieke weeshuis "De Goede Herder" te Velp werd geplaatst. Het schrikbewind van de Zusters van Liefde zou een onuitwisbare indruk maken. Toen ze een jaar of zestien was hield ze het niet meer uit en zou weglopen. Uiteindelijk legden de autoriteiten er zich bij neer, dat zij zelfstandig zou gaan leven. Tot haar huwelijk had zij allerlei baantjes. Zij werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld, toen zij er met wat geld van een werkgeefster vandoor ging. Via de reclassering werd zij naaister in een ziekenhuis te Amsterdam, waar zij intern moest verblijven tot een jongeman, op wie zij verliefd was geworden, met haar wilde trouwen. Zij kregen negen kinderen. Een van haar dochters werd kunstschilder en Stien zelf kwam eind jaren zestig op het idee om haar vogeltjes eens te schilderen. Meer  durfde ze niet, tot haar dochter haar aanmoedigde. Daarna ontstond de grote serie met herinneringen aan haar jeugd in het gesticht, waarmee zij veel publiciteit kreeg. De lust tot schilderen was ontwaakt en ook het huidige leven werd in beeld gebracht, veel portretten van de kinderen, de  inmiddels overleden echtgenoot en van de nieuwe vriend, een reis naar California, een dagje naar het strand, het ziekbed van haar moeder, de geboorte van het eerste kind. Stien heeft een levensecht oeuvre nagelaten, met vaak een zeer opvallend gebruik van het vogelvluchtperspectief. In totaal ( ongeveer 100 werken. Stien de Vre signeerde haar werk met P.C. de Vre of ook wel C. de Vre.
Zij overleed  in 1983 in Amsterdam.
Meer Info
Frans (A.F.) Vrijenhoef

werd in 1904 te Rotterdam geboren en overleed in 1971 te Amsterdam, waar hij zijn hele leven het nederige beroep van huisbediende had uitgeoefend. Maar hij bleek over een rijke fantasie te beschikken en hij begon te schilderen rond 1960 nadat hij een tentoonstelling van Jeroen Bosch had gezien. Hij had echter niet, zoals hij zelf zei, het "cynisme" van Jeroen Bosch. Zijn werk vormt een levendige verbeelding van bestaande en gefantaseerde sprookjes, waarin hij zich een rasechte verteller toont met onvermoede tekenkundige talenten. Hij overleed kort na zijn enige, maar succesvolle tentoonstelling in Amsterdam (Galerie Hamer).
Meer Info
Johan Wandemaker

Tekende halverwege de jaren zestig ineens 'zomaar' zijn vrouw na. Hij had het al eens eerder gedaan, maar het tekenen groeide nimmer uit tot een volwassen hobby. Tot zijn schoonmoeder enthousiast uitriep : "Maar dat is mijn dochter." Een uitroep die de definitieve duw in de rug betekende en Wandemaker deed uitgroeien tot de naïeve schilder, die hij nu is. Wandemaker, geboren op 29 februari 1908 te Rotterdam, beeldt bij voorkeur het leven op het platteland uit. Zijn vroegere beroepen, hij was onder meer grasmaaier en hoefsmid, zullen daaraan niet vreemd zijn. Hij maakt ook pentekeningen.
Meer Info
Jan van Weert

werd geboren in 1871 te 's-Hertogenbosch. Hij werkte eerst in het transportbedrijf van zijn vader, maar gaf dit beroep op om dresseur van paarden te worden. Tenslotte maakte hij er zijn beroep van om deel te nemen aan de diverse concoursen hippique in Europa. Sinds 1922 woonde hij in Düsseldorf, waar hij begon te schilderen toen hij 75 jaar was, naar eigen zeggen "uit verveling" en omdat hij niets anders meer te doen had. Zijn werk bestaat uit romantische voorstellingen uit voorbije tijden, met kastelen en postkoetsen. Het zal niet verbazen, dat zijn paarden anatomisch goed geschilderd zijn met natuurlijke, levendige houdingen. Hij exposeerde voor het eerst in 1952 (Dortmund, Museum am Ostwall) en voor zover bekend nooit in Nederland, ook al bezit het Stedelijk Museum van Amsterdam een werk van hem. Hij overleed in 1955 te Düsseldorf.
Meer Info
Jacob Werkman

Werkman (geboren in 1909 te Haren) voelt zich geen kunstenaar. Hij is lakspuiter van beroep en schilder.
Meer Info
Liesbeth Werz

werd in 1925 geboren in Rotterdam

Omstreeks 1978 , nadat ze haar 5 kinderen had grootgebracht, is Lies Beth met schilderen begonnen.
Ondanks dat ze een dochter is van een architekt en de vrouw van de kunstschilder Han Werz is ze volkomen autodidact. Ze heeft bewust haar eigen stijl kunnen en willen ontwikkelen.
Ze werkt binnen een strakke dicipline op een aantal dagen van de week.Eerst wordt een idee in haar hoofd uitgewerkt, alvorens ze 't probeert te vertalen in een schilderij. Ieder schilderij verteld een verhaal, een verhaal meestal uit haar eigen leven of omgeving, onderwerpen van alledag. Aan ieder schilderij is een verhaal verbonden, waarover Lies Beth heel enthousiast kan vertellen.
Zelf zegt ze over haar werk;
" Mijn schilderijen horen niet tot de kunst met een grote K, ook niet tot de kunst met een kleine K, maar tot de kunst met een glimlach.
Om er van te genieten moet U hiertoe uw "kunstogen" sluiten en Uw hart openen.
Meer Info
Willem Westbroek

1918 Rotterdam
overleden 1998 Rotterdam

De Rotterdamse beeldende kunstenaar Willem Westbroek  was een markante verschijning in Delfshaven. De schilder woonde en werkte vanaf 1970 tot aan zijn dood in 1998 aan boord van de honderd jaar oude rivierklipper Johanna Maria in de Voorhaven. Zijn etsen en schilderijen ademen een droomachtige sfeer en worden naïef van voorstelling genoemd, maar hebben een grote schilderkundige kwaliteit. Hij maakte portretten, naakten, landschappen en stadsgezichten. Er was altijd meer vraag naar zijn schilderijen dan hij kon voldoen en daardoor exposeerde hij zelden. In Rotterdam slechts twee keer; in1969 in de voormalige kunstzaal van de Rotterdamse Kunststichting “De Doelen”  die door Cees van der Geer van 1966 tot 1982  werd geprogrammeerd en in 1989 in het Centrum Beeldende Kunst.
    
Bron:http://www.walgenbach.nl/2010/10/willem-westbroek-1918-1998/
Meer Info
Ruurd Wiersma

geboren 20 februari 1904 in Rinsumagees
overleden 15 december 1980
Meer Info
Johanna K. van de Wint-Rotmans

Werd in 1901 in de Amsterdamse Jordaan geboren, maar woont - als de vrouw van een gepensioneerd marineman - in Den Helder. Ze begon op haar zestigste jaar te schilderen. Johanna van der Wint heeft een grote voorkeur voor het weergeven van huizen. "Het leven begint nu eenmaal in een huis en eindigt in een huis. Bovendien is een huis het grootste probleem van deze tijd." 'Moeder Wint', zoals zij zichzelf wel pleegt te noemen, is verbaasd over het succes van haar doeken. ,Maar ik vind het natuurlijk wel erg leuk."
Meer Info
Klaas Zeilstra

Zeilstra is kaasmaker van beroep. Hij werd op 30 augustus 1918 te Loenga in Friesland geboren en woont nu in Dronrijp. Hij begon in 1964 te schilderen en ziet deze bezigheid vooral als een 'ontspannende' hobby. "Als ik hier thuis de zee schilder, dan zit ik ook bij die zee." Zeilstra vindt zijn vrouw, die haakt, "veel meer een kunstenares dan ik." Veel tijd om te schilderen heeft hij niet omdat hij dikwijls om drie uur 's morgens in de kaasfabriek moet zijn. Daarbij werkt hij ook graag in zijn grote tuin.
Pieter van Zetten

Geboren 1924 Rotterdam .Overleden 7 maart 2006

Na een vakopleiding houtbewerken is hij 25 jaar docent geweest , waarvan de laatste 12 jaar tevens docent handenarbeid/tekenen.

Op 41 jarige leeftijd maakte hij zijn eerste olieverf schilderij en na succesvolle tentoonstelling is hij in 1985 zich volledig gaan wijden aan de kunst.

Al zijn werken zijn fors van opzet.
Hij bekommerd zich niet over hedendaagse opvattingen, maar schildert met een dosis vitaliteit en dynamiek in een naïeve eigen verworven stijl.

Zijn voorkeur gaat uit naar het landschappelijke, afgewisseld in olieverven en linografiek.
Deze ontstaan op zijn atelier, aan de hand van indrukken en schetsen , die hij tijdens vakanties heeft gemaakt.
Hij geeft vorm aan kleur en vorm dan ook een eigen gestalte, welke nogal eens afwijken van de werkelijkheid.
Meer Info
Anna Zomer

werd geboren in 1899 to Houten bij Utrecht en overleed in het naburige plaatsje Bunnik in 1970. Ze was haar hele leven ongehuwde boerin. In 1954 begon ze met schilderen, nadat ze bij toeval werk had gezien van een landschapsschilderes, die in de buurt werkte. Zoals de meeste naïeven koos zij haar eigen omgeving tot onderwerp, veel boerderijtjes en schilderachtige plekjes zoals het Utrechtse landgoed Amelisweerd met het mooie 18de-eeuwse landhuis. Na haar pensionering woonde ze in een wit geschilderd huisje op het erf van de familieboerderij en wijdde zich geheel aan de schilderkunst. Veel belangstelling was er niet voor, maar kort na haar dood kreeg zij in Utrecht een overzichtstentoonstelling, terwijl zij in 1966 door Dr. Louis Gans was ontdekt. Haar oeuvre is een ode aan het leven met de natuur op het platteland. Maar ze was ook erg gelovig, en ging op bedevaart naar Lourdes en Kevelaer (Duitsland), waarna zij haar herinneringen eveneens op het doek vastlegde.
Meer Info
Nol Zoutman

had nog nooit geschilderd totdat hij op een expositie de Kroatische achterglasschilder Drago Takac ontmoette.
Takac demonstreerde daar de techniek die, anders dan op linnen, op de achterzijde van het glas wordt geschilderd. Zoutman was direct geboeid door de kleuren en motieven van deze schilder.
Thuis gekomen werd een stukje glas uit een fotolijstje gehaald en zo begon het schilderen van Nol Zoutman op deze kwetsbare drager. Als autodidact heeft hij, vaak tot diep in de nacht gewerkt, en een eigen stijl ontwikkeld.
De zachte kleuren van zijn schilderijen vormen één van de opmerkelijkste visuele eigenschappen van deze tijdrovende techniek.
Treffend in zijn werken is de overgang van de voorgrond met zijn details, die langzaam weglopen in het vlakke diepe Hollandse landschap.
Het is een vredige wereld die Nol Zoutman ons voor ogen houdt. Impressies zonder een enkele wanklank, taferelen die slechts rust uitademen. Als een van de weinige Nederlandse achterglasschilders kan Zoutman zich plaatsen tussen de schilders zoals wij die vooral in het voormalige Joegoslavië tegenkomen.

Nol Zoutman is geboren op 15 februari 1947 'm Haarlem.
Hij doorliep de L.T.S. in Beverwijk en oefende diverse beroepen uit waaronder metselaar, winkelbediende, lithograaf, en standbouwer.
Hij woont en werkt in het Noord-Hollandse Zaandijk.
Meer Info

Kunstenaars S-Z